پنجشنبه ۱۶ تير ۱۴۰۱ Thursday,7 July 2022

Tire industry products
  • Wire radial tires
  • A variety of tubes
  • Wire radial tires production is producing by Iran Tire Co.
  • Automobile and motorcycle tubes productions are producing by Khuzestan Tire Co.
  • Soot products
  • Soft soot
  • Hard soot
  • Hard and soft soot productions are producing in Fam Industrial Soot in different grades.