شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ Sunday,28 November 2021

اهداف کلی
1- بهینه سازی سبد دارایی ها و زنجیره ارزش
2- استفاده فراگیر از فناوری های نوین و دانش محور
3- ارتقاء جایگاه رقابتی و توسعه صادرات در کسب و کار
4- کسب بازده اقتصادی مطلوب و پایدار
5- افزایش بهره وری
 sinapad